Системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки

Системи за РС на отпадъци от опаковки


„Екопак България“ АД създава и управлява заедно с общините, с които има сключени договори, системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. През 2019г. са изградените системи на територията на 88 общини, състоящи се от:

1. Трицветни контейнери тип „Иглу“ за отпадъци от опаковки

с обем 1100 л и 1500 л: Син – за хартия и картон, Жълт – за метал и пластмаса, Зелен – за стъкло. Това е най-широко разпространеният и доказал своята ефективност модел в Европа.


2. Транспортни средства

Използваният контейнерен парк от Екопак България изисква използването на специализирана сметосъбираща техника и бордови камиони.

  

За подобряване качеството на предлаганата услуга и контрола върху обслужващите фирми е внедрена GPS система. За целта обслужващите камиони се снабдени с устройства, позволяващи наблюдение в реално време от Екопак България и съответните общини на движението по маршрут, както и засичане на всички спирания за обслужване на съответните цветни контейнери. С оглед информиране на гражданите за графика на обслужване, на всеки камион е поставена информационна табела, указваща цвета на контейнерите, които се събират в рамките на деня. Честотата на извозване на разделно събраните отпадъци от опаковки зависи от годишната норма на натрупване, договаря се със съответната община за населените места, така че да осигури нормално извозване на събраните отпадъци от опаковки и да не позволява натрупването и замърсяването на пространствата около контейнерите.

3. Сортиращи инсталации

Екопак България е изградила 14 собствени сортиращи инсталации и ползва под наем със сключени договори с други 3. Предава за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от опаковки на 27 рециклиращи предприятия на територията на страната и чужбина. За обслужване на дейностите си, работи с 47 подизпълнителя.

Изградените линии за механично сортиране отговарят на всички законови и технически изискванията и са разпределени на географски принцип, с оглед обхващане на всички изградени системи за разделно събиране. Инсталациите позволяват да се обработват от 1 до 8 т/час разделно събрани отпадъци от опаковки, като се отделят всички материали, съгласно чл.24, т.4 от НООО. На тях се сортират постъпилите отпадъци от цветните контейнери, от административните сгради, от търговската мрежа и от индустриалните клиенти на територията на съответните общини. Една от сортиращите линии е специализирана за стъклени отпадъци от опаковки, осигуряваща чистота на получените стъклени трошки от 99,7 %.  

Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, изградени на територията на общините, функционират при следните параметри:

Брой обхванати жители и минимален обем на разположените контейнери:

- За населени места над 100 000 жители, за всеки 750 жители – контейнери с обем минимум 3 300 л.
- За населени места с 50 000 до 100 000 жители, за всеки 550 жители – контейнери с обем минимум 3 300 л.
- За населени места под 50 000 жители, за всеки 350 жители – контейнери с обем минимум 3 300 л.

Събиране от хотели, ресторанти и кафенета - ХОРЕКА

Същността на този метод се състои в събирането на генерираните отпадъци от опаковки от хотели, ресторанти и кафенета със съдействието на общинските администрации.

Индивидуално събиране от домакинства - „От врата на врата“

При този метод се предоставят индивидуални жълти контейнери с обем 120 л и 240 л на домакинства в компактни райони на населените места, съставени от нискоетажно строителство. В тези съдове, гражданите изхвърлят хартиени, картонени, метални и пластмасови отпадъци от опаковки. На избрани адреси се поставят зелени контейнери, в които се изхвърлят отпадъците от стъклени опаковки.

Събиране от търговските обекти

Чрез подписване на договори се договарят условията за събиране на отпадъци от опаковкии от търговски вериги, отделни търговски обекти, бензиностанции на територията на общините, с които има сключени договори. Обектите, които са включени в тази система са снабдени с индивидуални контейнери, съобразени с количествата генерирани отпадъци от опаковки. Те са включени в график за извозване, който е различен от този на контейнерите, разположени в жилищните райони.

Екопак България организира информационно-образователни кампании насочени към повишаване на познанията и мотивацията на потребителите за дейността разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки в България с фокус върху трите етапа „Събиране-Сепариране-Рециклиране“;

Информиране на потребителите за ползите от разделното събиране; Мотивиране и провокиране на активно и отговорно поведение към опазването на околната среда и пестенето на природните ресурси.

Процедура за избор на оператори по управление на отпадъците 

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове