Услуги за членове

ЕКОПАК България АД е най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар за 16 поредни години. 

ЕКОПАК България се стреми да усъвършенства съществуващите и да създава нови услуги за своите членове в следните направления:

-  събиране и извозване на отпадъци от опаковки от производствени и логистични площадки;

- провежда консултации и обучения с цел информиране и спазване на законовите изисквания;

- осигурява съдействие при изпълнениена програмите за корпоративна и социална отговорност.

- подкрепя и участва в организацията на „зелени“ инициативи на своите членове.

ЕКОПАК предлага програма „Събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на членовете на организацията". Целта на програмата е да се:

  • изпълнят изискванията на Закона за управление на отпадъците;
  • обърне внимание върху разделното събиране на отпадъци от опаковки сред служителите и членовете на Екопак България;
  • сведе до минимум количеството рециклируеми отпадъци от опаковки, които се изхвърлят с общия поток отпадъци;

Членовете на организацията могат да предават отпадъците от опаковки, образувани на тяхна територия, на специализирани фирми за събиране на отпадъците или на предприятия за рециклиране, сключили договори с ЕКОПАК.

 Безплатна консултация за опаковките:

Екипът от специалисти на ЕКОПАК ще Ви консултира относно:

  • вида на опаковките, които пускате на пазара;
  • начина на декларирането им;
  • попълване на отчети;
  • съставяне на вътрешно-фирмени спесификации и месечни справки-декларации;
  •  по въпроси, свързани с нормативната база и прилагането на законовите разпоредби в сферата на опаковките и отпадъците от опаковки;

 ЕКОПАК он-лайн:

ЕКОПАК прилага електронна система за подаване на данни от производителите и вносителите на опаковани стоки. ЕКОПАК ОН-ЛАЙН е web-базирана система  част от Системата за управление, която e въведена с цел по-добро организиране и оптимизиране на бизнес процесите. Системата позволява въвеждане на отчети за количества опаковки, фактуриране и генериране на справки по различни показатели в реално време. Това спестява на членовете на ЕКОПАК време, улеснява отчетността и намалява документооборота. Работата със системата е изключително опростена. Графично тя е идентична с хартиените декларации, а попълването на електронното приложение отнема само няколко минути. Базирана е на сървър, собственост на ЕКОПАК, като поверителността на данните е гарантирана с всички сертификати за сигурност.

В момента потребители на системата са 532 фирми-членове.

Членовете, които желаят да се включат, могат да направят заявка по телефона или на електронната поща. Служител на ЕКОПАК ще ги посети в удобно за тях време, за да ги обучи за работа с приложението.

Сертификат за рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове.
СО2 КАЛКУЛАТОР

Екопак предоставя на своите членове Сертификат с информация за рециклираните количества за всеки клиент и изражението им в спестени природни ресурси (електроенергия, вода, дървета, барели петрол, място на депата), както и СО2 отпечатък.

Реалната полза е изчислена, като рециклираните количества от името на съответната компания са изчислени в еквивалент на спестени емисии парникови газове в еквивалент на CO2.

Спестените емисии CO2 са изчислени от единствен по рода си калкулатор, финансиран от ЕКОПАК заедно с още 24 европейски Организации по оползотворяване и разработен от BIO by Deloitte, част от ДЕЛОЙТ ТУШ ТОМАЦУ ЛИМИТИД.

Методологията, използвана за изчисляване на емисиите парникови газове, използва подхода „Анализ на жизнения цикъл“ и е в съответствие с международните стандарти ISO 14040 и ISO 14044. Изчисленията се основават на понятието за „спестено въздействие“ - материали, получени от рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки, които заместват суровини и съответно се генерира енергия. Калкулаторът обхваща всички видове опаковки и материали, както и всички специфични детайли на дейностите по събиране, сортиране, транспортиране и  оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Всяка компания член на ЕКОПАК, получава ежегодно информация за своя принос към опазването на околната среда от Сертификата за рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове.

 

 

 

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове