Рециклиращо училище.
Учители за чиста природа

Slider

„Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ е платформа за професионално ползване от учителите на ученици от 1 до 12 клас. В тази платформа могат да се регистрират само учители.
Тук ще имате възможност да използвате учебни материали, свързани с темите разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие.
Платформата осигурява много полезни материали в помощ на дейността ви: примерни уроци, игри, състезания, които се провеждат в учебния час или извън него.
Целта е да се създаде професионална общност, където да се обменят идеи, добри практики, препоръки и опит.
Най- важното е да се подпомогне екологичното образование и да се допълни с актуални теми и информация. Платформата „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ е подкрепа и място за обмен на информация и контакти между учителите.

За еко темата в картина
Еко часът на класа в снимки
Учители еко отличници
Зелена мрежа от рециклиращи училища