За търговски обекти

img_block_745_img

Разделното събиране е задължение на всеки търговски обект

Всeки търговски обект е задължен събира разделно отпадъците си от хартиени, картонени, пластмасови, метални и стъклени опаковки. Задължението е определено в чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Според закона, за да изпълнят задължението си за разделно събиране на отпадъците от опаковки всички собственици или ползватели на търговски обекти е необходимо да сключат договор с дружество, притежаващо разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, издадено при условията на чл. 35 от ЗУО, или с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Те следва също да организират и обезпечат разделното събиране в обекта си според спецификите му и обема опаковки, които генерира. В противен случай търговските обекти подлежат на санкции.

Начинът, по който следва се организира разделното събиране е регламентиран в чл. 19 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, както следва:

"Чл. 19. (1) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места по чл. 23, ал. 1 събират разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и ги предават в съответствие с изискванията на тази наредба, съответно на наредбата по чл. 22 ЗУО.

(2) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 организират разполагането на елементите от системата за разделно събиране по чл. 24, ал. 1, т. 2 с обем съобразно броя на посетителите в обектите, както и поставянето на специализирани съдове за разделно събиране съгласно чл. 24, ал. 3, в случай че това е технически възможно.

(3)  Забранява се смесването на разделно събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване."

 

Как да изпълните задължението си, ако сте търговски обект? 

Контейнерите за разделно събиране във вашата община - за малко количество отпадъци

Ако сте търговски обект със сравнително малко отпадъци от опаковки, в  Наредбата на Столичен Общински Съвет за управление на отпадъците е предвидена възможност да използвате изградената от организацията по оползотворяване като ЕКОПАК система за разделно събиране на отпадъци от опаковки във Вашата община, без да сключвате с нея индивидуален договор.

NB! Тази възможност е предвидена в случай че обемът на изхвърляните от Вас опаковки е относително малък и не затруднява функционирането на системата и използването ѝ от населението, т.е. изхвърлянето на отпадъците от Вашия обект не трябва да води до препълване на съдовете и до невъзможност за използване от гражданите.

ВАЖНО! Ако използвате тази възможност, сгъвайте и намалявайте обема, особено на картонените опаковки и ги поставяйте в контейнера. 

 

 

Договор за индивидуално обслужване - за средно количество отпадъци

Това е удобен вариант за изпълнение на задължението за разделно събиране на търговски обекти, които генерират по-големи количества отпадъци от опаковки на ежедневна база. Причината е, че може да договорите съдове и график на обслужване според своите нужди и предпочитания. Можете да сключите подобен договор с всяко дружество, притежаващо разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, издадени при условията на чл. 35 от ЗУО.

На Интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда можете да видите най-актуалния списък на компаниите, които отговарят на това изискване: https://nwms.eea.government.bg/app/registers/waste-activities

 

Програми на ЕКОПАК за търговски обекти - само за големи обеми отпадъци от опаковки

ЕКОПАК като организация за разделно събиране на отпадъци от опаковки има програми за събиране на отпадъци от картонени опаковки и пластмасови бутилки/алумниеви кенове от търговски обекти и в частност заведения. 

Програмите на ЕКОПАК за обслужване на търговски обекти имат ограничен  обхват и имат минимални условия за включване:

 1. Обектът трябва да попада в община и район, в която програмата се реализира.
 2. Вашият търговски обект трябва генерира значителни количества и обеми картонени опаковки – над 1 кубичен метър компресиран картон на седмица/ минимум 200 пластмасови бутилки/ алуминиеви кенове.
 3. Ако отговаряте на тези условия, можете да се свържете с представител на ЕКОПАК, с който да бъдат обсъдени възможностите за целесъобразно извозване на отпадъка.

 

 • IMG_2507.jpg
  Ако сте търговски обект със сравнително малко отпадъци от опаковки, които се събират ежедневно

  Изхвърляйте опаковките в най-близкия контейнер за разделно събиране

  Ако вашия обект генерира на ден приблизително:

  • картон (от порядъка на 30 кв. см. сгънат и компресиран картон на ден или колкото една пълна ученическа раница)
  • пластмасово фолио, пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, други пластмасови или метални опаковки – 1-2 килограма
  •  до 50 стъклени бутилки

   Използвайте цветните контейнери на ЕКОПАК, които са най-близо до вас.

   ВАЖНО! Сгъвайте и прибирайте опаковките в контейнерите, за да не пречите на останалите граждани да ги използват.
 • cardboard-4596624_1280.jpg
  Ако събирате по-голямо количество картонени опаковки, но на нерегулярен принцип

  Оставяйте картоните СГЪНАТИ и ВЪРЗАНИ до контейнера в деня преди графика за обслужване

  Картонените опаковки са най-обемните и често срещани отпадъци от търговски обекти. Ако Вашият обект има нерегулярни големи доставки - само  понякога генерира по-големи количества опрадъци от кашонии и съответно се затруднявате да ги поставите в контейнера, можете да ги СГЪНЕТЕ и ВЪРЖЕТЕ. Когато са събрани и сгънати в компактен вид, можете да ги оставите до контейнера в деня преди графика за обслужване. 

  Молим, ако използвате тази опция, оставяйте надлежно сгънати картонени опаковки само в съответсвие с графика на извозване. В противен случай се създават неудобства на останалите граждани и ползватели на системата. 

  Можете да се запознаете с графика за обслужване за районите на Столична Община, обслужвани от ЕКОПАК, във файловете, прикачени по-долу.

Графици за обслужване на цветните контейнери на ЕКОПАК за районите, в които организацията работи в Столична община

ВАЖНО!

Пазете града си чист!
 • beige-16875_1280_2.jpg
  Не оставяйте празни НЕСГЪНАТИ картонени опаковки
  до контейнерите. Това пречи на всички.
 • thumb_310x390_img-07.jpg
  Сгънете ги или ги накъсайте
  и ги поставете вътре в контейнера.
 • 17.jpg
  Компресирайте ги в стегнат пакет
  И ги изнесете по графика за обслужване до близкия контейнер, така че да не пречат на ползването му.
 • Пластмасови-кофи-за-разделно-събиране-на-отпадъци.jpg
  Може да сключите договор за индивидуално обслужване

  С всяка фирма, която има разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, издадени при условията на чл. 35 от ЗУО.

  Най-често срещаният и обемен отпадък от опаковки в търговските обекти са картонените опаковки. 

  Ако Вашият обект генерира средно количество отпадък - по-малко от 1 кубичен метър сгънат и компресиран картон на седмица, най-подходящото за вас решение е индивидуален договор.

  Можете да сключите подобен договор с всяко дружество, притежаващо разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, издадени при условията на чл. 35 от ЗУО.

  По този начин ще изпълните задължението си за разделно събиране и освен това можете да договорите съдове и график на обслужване според своите нужди и предпочитания. 

  На Интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда можете да видите най-актуалния списък на компаниите, които отговарят на това изискване: https://nwms.eea.government.bg/app/registers/waste-activities

 • 10651-l.jpg
  Ако вашият обект генерира

  над 1 кубичен метър на седмица компресиран картон на седмица

  Можете да подадете заявка за включване в програмата на ЕКОПАК за обекти с големи количества отпадъци от опаковки.

  Молим, в този случай имайте предвид, че:

  • Графикът и възможностите за обслужване са с ограничен капацитет и обхват, като се поставя приоритет на оптимизиране на работата и поемането най-големите потоци от търговските обекти.
  • Всяка заявка се оценява от екипа на ЕКОПАК според наличния капацитет, като по преценка на организацията обекти могат да бъдат изключени от нея, ако изискването за минимално количество не е спазено или заявеното от обекта не отговаря на реалността. 
  • Исканията за вклюване на търговски обекти в системата за разделно събиране трябва да отговарят на критерите и възможностите на организацията за включване. Всеки един обект е длъжен да осигури разделно събиране като включването му система за разделно събиране на Екопак е само една от възможностите. Договор за разделно събиране обектите могат да сключват със всеки притежаващ разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

  Поставянето на минимално изискване за обем на компресирания картон от обект (1 кубичен метър на седмица) е изчислено така, че да позволи оптимизиране на разходите по извозване на отпадъка и постигане на балансиран екологичен ефект, както отношение на оползотворяването, така и на опазването на чистотата на въздуха. Основна цел на организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки като ЕКОПАК е да извършват дейността си и да изпълняват целите на своите членове по максимално разходо-ефективен начин. Това е предвидено от законодателя и е заложено в Закона за управление на отпадъците, за да се ограничи натиска върху разходите за изпълнението на целите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които се покриват от всички потребители на опаковани стоки в страната.

 • EKOzvezdi-Elementi-Nadpis.svg EKOzvezdi-Elementi-Nadpis-70x40.svg
  Включете се в инициативата ЕКОзвезди на ЕКОПАК

  Ако генерирате значителни количества пластмасови бутилки и алуминиеви кенове

  Ако вашият обект генерира значителни количества отпадъци от пластмасови бутилки и алуминиеви кенове от порядъка на повече от 200 бутилки на седмица и вашият обект се намира в София, Пловдив или Бургас, можете да се включите в програмата ЕКОзвезди на ЕКОПАК.

   

 • hammer-719066_1280.jpg
  Санкции

  Нормативни разпоредби относно разделното събиране на отпадъците от опаковки в търговски обекти

  • Според чл. 143. (3) от ЗУО:  Наказва се с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 2. не е организирало разделно събиране на отпадъците от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради и/или не ги е предало на лицата по чл. 33, ал. 4; (4) При повторно нарушение по ал. 1 - 3 се налага имуществена санкция в размер от 6000 до 20 000 лв.
  • Текстове, регламентиращи задълженията за разделно събиране на търговските обекти и санкциите при неизпълнение, има и в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (чл. 19) и Наредбите за управление на отпадъците към всяка община.

Пишете ни

Ако имате въпроси, свържете се с нас чрез контактната ни форма. С попълването й и изпращането на запитването си Вие се съгласявате, че предоставените от Вас лични данни, ще бъдат обработвани от нас. Повече информация относно обработването на личните Ви данни можете да намерите в Поликата за личните данни.

Адрес.

0800 15253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

Влез

Екопак онлайн за членове