Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

За общини

Начало » За общини

Включване в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки

За да се включи  една община в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, която Екопак развива е необходимо да изяви желанието си чрез писмо.

Екопак изготвя  и връща отговор за Общината, в който излага аргументите за реализация, параметрите на предлаганата системата за конкретната община  или предлага времеви вариант в  перспектива.

Екопак изпраща заедно с писмото и примерен вариант на двустранен договор. Общината като „Възложител”, Екопак като „Изпълнител”.

След обсъждане и подписване на договора се изработва Програма, в която се описват техническите параметри на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки – териториален обхват , населени места, вид и  брой на контейнерите по места,  минимален график за извозване на отпадъците от контейнерите,  фирми отговорни за дейностите и техните задължения , лица за контакти на експертно ниво от страна на Екопак.

Изпълнението на дейностите по организиране на системата за разделно събиране в Общината, Екопак е възлага на фирми  подизпълнители:

  • фирма  за събиране и транспортиране на отпадъците от цветните контейнери от Общината;
  • фирма  за сортиране, балиране и предаване на преработвател на събраните отпадъци от опаковки, депониране на нерециклируемите отпадъци от опаковки общинското или регионално депо за неопасни отпадъци.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци