Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Въведена е нова система за отчетност на фирмите към МОСВ

Въведена е нова система за отчетност на фирмите към МОСВ

14.10.2008

Фирмите вече ще отчитат количествата опаковки, които пускат на пазара на всеки три месеца, вместо веднъж годишно, както беше досега. Това предвиждат измененията, въведени с ПМС 120 от 30.05.2008г. Промяната ще доведе до подобряване на системите за отчетност, както и регулярно подаване на актуални данни към информационната система, поддържана от ИАОС.

Нов момент е и въвеждането на промени при признаване изпълнението на целите по събиране, рециклиране, оползотворяване и/или повторна употреба по ЗУО и наредбите по чл. 24 от ЗУО. Съгласно тези изменения, при непълно постигане на целите (до 30 %), лицата или организациите, които изпълняват задълженията си по ЗУО, ще дължат санкции в размер, отговарящ на процента неизпълнение на целите, а не върху цялото количество декларирани опаковки. По този начин ще се избегне презастраховането на задължените лица и органзизации и ще се спестят излишни разходи, които в крайна сметка рефлектират върху потребителя.

Последните промени в законодателството, свързано с управлението на отпадъците, бяха разяснени на семинар, организирант от ЕКОПАК България и Американската търговска камара в България. Форумът беше открит от зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев и постави началото на дискусия между бизнеса, отговорен за оползотворяването на масово разпространените отпадъци и държавния регулатор.

На семинара бяха представени целите на новата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013. Мария Нинова - директор „Дирекция Управление на отпадъците" в МОСВ подчерта, че стратегията поставя приоритет върху въвеждането на нови технологии за предотвратяване образуването на отпадъци и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. Инвестициите в сферата на управлението на битови отпадъци ще надхвърлят 1 млрд. лева. За изграждането на регионални депа се предвиждат 290 000 000 лв. Приблизително толкова ще бъдат и средствата за закриване на съществуващи депа - 296 000 000 лв. В инсталации за предварително третиране на отпадъци ще бъдат инвестирани 300 000 000 лв., а 10 000 000 ще бъдат вложени в почистване и ликвидиране на нерегламентирани сметища.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци