Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Промени в законодателството за опаковките и отпадъците от опаковки

Промени в законодателството за опаковките и отпадъците от опаковки

10.06.2008

На 30 май 2008 г. Министерският съвет прие Постановление №120 за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. С новото ПМС се отменя действащото в момента Постановление №137 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Тарифа за таксите за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и се изменят и допълват няколко наредби, включително Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (приета с ПМС №41 от 26.02.2004 г., обн. ДВ, бр. 19 от 9.03.2004 г., попр., бр. 56 от 29.06.2004 г., изм., бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.).

Новите ПМС и Наредба са обнародвани в ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.

Размер на продуктовата такса за опаковки

Опаковъчен материал

Кодове*

Размер на таксите за опаковки за 2008 г.

Размер на таксите за опаковки за 2009 г.

Размер на таксите за опаковки за 2010 г.

Размер на таксите за опаковки за 2011 г.

 

 

(лв./кг)

(лв./кг)

(лв./кг)

(лв./кг)

пластмаси

01 - 19

1,75

1,93

2,12

2,33

хартия, картон и велпапе

20 - 39

0,50

0,55

0,61

0,67

метали

40

0,10

0,11

0,12

0,13

алуминий

41

0,45

0,50

0,54

0,60

стъкло

70 - 79

0,15

0,17

0,18

0,20

композитни материали

80 - 99

1,30

1,43

1,57

1,73

дърво

50 - 59

0,30

0,33

0,36

0,40

текстил

60 - 69

0,60

0,66

0,73

0,80

керамика, порцелан, седеф

 

 

 

 

 

и други, неупоменати по-горе

 

0,60

0,66

0,73

0,80

 * Кодовете са съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци