Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Полезни връзки

Начало » Законова рамка »Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

С Указ на Държавния съвет N 873/19.06.1976 г. от Министерство на горите и опазване на природната среда се отделя дейността по опазване на природната среда и се създава Комитет за опазване на природната среда /КОПС/ при Министерския съвет. С Разпореждане на МС N 126/19.06.1976 г. се определят задачите и се утвърждава числеността и структурана на КОПС при МС. На КОПС са определени следните основни задачи:

  • организира и координира разработването на нормативната система по опазването на природната среда;
  • координира и контролира изпълнението на националната програма за опазване на природната среда;
  • координира и контролира рационалната използване на природните ресурси;
  • извършва специализиран контрол по опазване на природната среда.

С Постановление N89/29.10.1976 г. Министерският съвет приема Правилник за функциите и задачите на КОПС.

С Решение на Народното събрание N 173, обнародвано в Държавен вестник бр. 14/16.02.1990 г. КОПС се преобразува в Министерство на околната среда.

С Решение на Народното събрание от 21.05.1997 г., обн. в ДВ бр. 41/23.05.1997 г. Министерството на околната среда се преименува в Министерство на околната среда и водите.


 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци