Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Екопак България АД въвежда интегрирана система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005

Екопак България АД въвежда интегрирана система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005

03.12.2012

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на ръководството на “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД

за политиката по качеството и околната среда

 

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АДе първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от МОСВ, съгласно ЗУО. ЕКОПАК е член на европейската организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки PRO EUROPE с правото да ползва и предоставя на своите клиенти марката "DerGrünePunkt" ("Зелена точка").

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯе с установен опит и утвърдени управленски и финансови възможности в областта на Управление и извършване на дейности по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и битови отпадъци. Работим с ясното разбиране, че развитието и успехът зависят от убедеността и доверието на клиентите, от способността на организацията да гарантираме пълното задоволяване както на техните очаквания, така и на очакванията на обществото и удовлетвореността на персонала.

Ръководството на “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД осъзнава, че клиентите на дружеството, държавата и обществото изискват надеждно опазване и определяне на  мерки за постоянно подобряване на качеството на продукта и околната среда. Разходите за грешките, съответствието на продукта със съществените изисквания за безопасност и рисковете, произтичащи за околната среда от използваните материали, суровини, енергия, вода, емисии и отпадъци, непрекъснато  се оценяват, за да се откриват и прилагат методи за поддържането им в границите, установени от законовите, обществените и фирмените изисквания. Информацията за тези изисквания, ръководството се ангажира да свежда своевременно до знанието на целия персонал и всички заинтересовани от дейността на организацията страни.

Ръководството прилага системата с цел да постигне положителен ефект от дейността на организацията, като управлява и намалява въздействието върху околната среда и осигурява оптимално управление на природните ресурси.

За да отговаря адекватно на изискванията за околната среда, качеството и пазара, колективът разбира политиката на ръководството, приема задачите и отговорностите си мотивирано, за да допринася ефективно за постоянното развитие и подобрение. За тази цел се поддържа ефективна система за обучение на целия персонал без изключение. Всеки член на колектива  има ясно дефинирани отговорности и правомощия, за да се създаде обстановка, способстваща развиване на инициативата и целенасочеността на усилията за подобряване и успех.

Ръководството на “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна система за управление на качеството и околната среда в Дружеството, като планирано и непрекъснато я оценява, актуализира периодично и предприема мерки за непрекъснатото й подобряване. То се ангажира да осигури всички необходими ресурси за документирането, поддържането и прилагането на системата.

Ръководството на “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД се ангажира да следва политика по качеството и околната среда чрез ежегодно оценяване и актуализиране на настоящата интегрирана система

Поддържането на ефикасна обратна връзка с клиентите и стремежа за максимално удовлетворяване на техните изисквания се отразяват пряко както в процеса на развитието, усъвършенстването и непрекъснатото подобряване на системата, така и в цялостната дейност на “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД.

Ръководството се ангажира да осигури разясняването на политиката на фирмата и да я поддържа на разположение на заинтересованите страни, както и да я прилага на всички равнища в организацията.

За осъществяване на политиката по качество и околна среда, ръководството на “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД се ангажира с изготвянето на цели по качество и околна среда със съответните измерими показатели.

Ръководството на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АДгарантира, че така изложените принципи са известни на всички работещи във фирмата, те са осъзнали техния смисъл и значение за фирмата и се стремят при изпълнение на своите задължения да работят в съответствие с тях.

Оригинала на декларацията може да изтеглите от тук.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци